Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zamek Piastowski w Raciborzu to najcenniejszy średniowieczny zabytek w województwie śląskim. Jednym z cenniejszych obiektów zamku jest kaplica św. Tomasza Becketa z Canterbury, zwana perłą śląskiego gotyku. W ciągu roku na zamku organizowanych jest szereg wystaw stałych i czasowych, imprez i warsztatów. Zwiedzanie Zamku odbywa się z Przewodnikiem. Czas zwiedzania: 45-60 min. Zamek Piastowski w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sklepu Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Dane teleadresowe

Nazwa instytucji: Zamek Piastowski w Raciborzu
Adres: ul. Zamkowa 2
Kod pocztowy: 47-400
Miejscowość: Racibórz
Telefon: +48324140233, +48327006052
E-mail: promocja@zamekpiastowski.pl
Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /Zamek_Piastowski/SkrytkaESP

strong>Data publikacji strony internetowej: 2022-02-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-26

Zgodność

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Opublikowane treści w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości:
• Opublikowane materiały multimedialne takie jak zdjęcia czy pliki audio nie posiadają dodatkowych opisów;
• Opublikowane dokumenty w postaci plików PDF zawierających zeskanowaną treść dokumentów nie umożliwiają przeszukiwania treści dokumentu;
• Artykuły zamieszczone w formie wstawionego zdjęcia w treści dokumentu nie są przeszukiwalne;
• Strona internetowa nie jest zgodna z standardami WCAG 2.0/2.1 na poziomie A/AA;

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
• Transmisje publikowane w czasie rzeczywistym;
• Pliki multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku;
• Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne, pliki arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji utworzonych przed 23 września 2018 roku;
• Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
• Mapy w postaci skanów arkuszy;

Treści które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej można pozyskać w alternatywny sposób zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale „Informacje zwrotne i dane kontaktowe” oraz "Procedura wnioskowo-skargowa"

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej:
• Możliwość wydruku otwartego artykułu;
• Wyszukiwarka treści na stronie;
• Mapa strony;

Wyniki przeprowadzenia oceny dostępności strony internetowej

Ocenę dostępności w zakresie dostosowania strony internetowej do standardów WCAG 2.1 na poziomie AA przeprowadzono za pomocą ogólnodostępnych walidatorów, które weryfikują wybrane elementy strony internetowej i badają ich zgodność z przyjętymi standardami. Dodatkowo przeprowadzono samoocenę innych aspektów strony internetowej które nie podlegają weryfikacji za pomocą narzędzi teleinformatycznych, między innymi składni zdań zamieszczonych na podstronach serwisu w celu ułatwienia ich interpretacji przez narzędzia automatycznie odczytujące tekst zawarty na stronie, na przykład stosowanie skrótów jak „np.” (na przykład), „m.in.” (między innymi) i tym podobnych które mogą powodować błędną interpretację tekstu przy odczytywaniu maszynowym.

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krystyna Niklewicz, promocja@zamekpiastowski.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48324140233
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście:
• Wejście główne od strony ulicy Zamkowej (brama drewniana) oraz brama wjazdowa dla samochodów (brama metalowa) są bez barier (bez schodów i bez progu). • Wejście główne do pomieszczeń wystawowych D od strony dziedzińca zamkowego ma schody (+29 schodów). • Wejście do kaplicy: +2 schody.
• Brak dostępności do kasy biletowej ze względu na schody.
• Szerokość wszystkich drzwi wejściowych co najmniej 80 cm.
• Nawierzchnia przed wejściem utwardzona, kostka granitowa (kocie łby).
• Wystarczająco szeroka przestrzeń manewrowa, bez preszkód.

Pomieszczenia wewnętrzne:
• Wszystkie ścieżki komunikacyjne w budynku są szerokie co najmniej 150 cm.
• Drzwi i przejścia mają szerokość co najmniej 80 cm.
• Nawierzchnia ścieżek komunikacyjnych jest stabilna i antypoślizgowa – panele oraz podłoga kamienno-granitowa, schody antypoślizgowe.
• Na ścieżkach komunikacyjnych występują progi/schody wyższe niż 2 cm. Nie jest ich wiele dlatego można bez większych problemów poruszać się po poszczególnych piętrach.
• Budynek ma więcej niż 1 piętro dostępne dla odwiedzających – parter, I piętro, II piętro.
• Piętra łączy klatka schodowa i winda.
• W piwnicy znajdują się pomieszczenia pod możliwość prowadzenia Restauracji. Kuchnia jest z pełnym wyposażeniem. Do tych pomieszczeń kursuje również winda.
• Wejście do windy jest szerokie co najmniej 80 cm.
• Minimalne wymiary kabiny wynoszą: szerokość 110 cm x głębokość 125 cm.

Ekspozycja, Sala Wystawowa:
• W pomieszczeniach atrakcji znajdują się miejsca wypoczynkowe do siedzenia.
• W pomieszczeniach jest wystarczająco dużo przestrzeni manewrowej do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (na obrót wózka inwalidzkiego) i wózka dziecięcego.
• Eksponatów nie można dotykać, ale jest możliwość dostępu do ich bezpośredniej odległości.
• Dotykowe modele eksponatów nie są dostępne.
• Eksponaty i ich opisy są umieszczone tak, że są dobrze widoczne zarówno z pozycji osoby siedzącej / osoby o małym wzroście, jak i z pozycji osoby stojącej.
• Opisy eksponatów i teksty na panelach informacyjnych nie są dobrze czytelne dla osób niedowidzących (rozmiar pisma, font, kontrast tekstu i tła).

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• W budynku D (na parterze oraz na II piętrze) znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale aby do niej dotrzeć potrzebny jest do obsługi pracownik Zamku Piastowskiego, który zawiezie taką osobę na parter lub II piętro. Winda kursuje wyłącznie przy użyciu specjalnego chipa – rogera.
• Drzwi wejściowe do kabiny mają szerokość co najmniej 80 cm.
• Drzwi otwierają się na zewnątrz (z kabiny).
• Kabina ma wymiar co najmniej 160x160 cm.
• Obok miski WC jest przestrzeń manewrowa do wózka (o szerokości co najmniej 90 cm), bez przeszkód (takich jak np. kosz na śmieci, umywalka, przewijak i inne).
• Po obu stronach miski WC jest poręcz.
• Nie ma przewijaka dla niemowląt.

Usługi i wyposażenie:
• Wizyta w obiekcie jest możliwa bez wcześniejszego uzgodnienia.
• Możliwość wejścia do obiektu z psem przewodnikiem.
• Dostępne wyposażenie: szatnia (dostęp bez barier), sala konferencyjna (dostęp bez barier), zaplecze gastronomiczne (brak dostępności - schody), sklep z pamiątkami (brak dostępności - schody), punkt informacji turystycznej (brak dostępności - schody). By dostać się do szatni lub na salę konferencyjną osoba niepełnosprawna musi skorzystać z pomocy pracownika Zamku Piastowskiego (winda kursuje wyłącznie przy użyciu specjalnego chipa – rogera).
• W obiekcie nie są zainstalowane pętle indukcyjne.
• Drukowany wykład przewodnika w języku polskim dla osób z wadą słuchu nie jest dostępny.
• Zamek z przewodnikiem można zwiedzać w językach obcych: niemieckim i angielskim. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.
• Do dyspozycji jest drukowany w obcym języku skrót najważniejszych informacji o Zamku Piastowskim. Nie ma natomiast całego wykładu, który wygłasza przewodnik w trakcie zwiedzania.
• Specjalne materiały informacyjne (książeczki) dla dzieci, które można zakupić w zamkowym Punkcie Informacji Turystycznej. Książeczki te zawierają m. in. rebusy, krzyżówki, kolorowanki, zgadywanki, labirynty, czytanki. Wszystkie dzieci oraz osoby dorosłe w trakcie zwiedzania mogą przymierzać specjalne kolorowe stroje, m. in. bajkowe postaci, rycerze, królewny, królowie, zbroje rycerskie.
• Osoby niepełnosprawne mogą swoje pojazdy zaparkować na zamkowym dziedzińcu (bez opłaty).
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
• Na terenie obiektu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
• Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
• Na terenie obiektu osoby słabosłyszące/niesłyszące nie są obsługiwane są w języku migowym.

Skróty klawiaturowe:
Na stronach internetowych nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, takich jak: Wersja graficzna: Alt + 1, Jak korzystać z BIP: Alt + 2, Mapa witryny: Alt + 5 oraz Przejdź do treści strony: Alt + 6.

Informacje dodatkowe

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: brak;

Newsletter
Zapraszamy do zapisów do naszego newslettera!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl